STADGAR  FÖR   GOTLANDS REGEMENTES KAMRATFÖRENING (GRKF) 

   


Dessa stadgar är antagna vid föreningssammanträde 1934 och senast reviderade den

10 mars 2016.
§ 1 Föreningens uppgift och organisation.


Gotlands regementes kamratförening (GRKF) har till uppgift att sammanföra personer som har haft anknytning till Gotlands regemente.


Föreningen skall

-befrämja ett gott kamratskap,

-stimulera intresset för regementets historia och Gotlands försvar,

-genomföra representation och uppvaktning,

-medverka till utgivande av en förbands- och kamratföreningstidskrift,

-stödja och verka för ett försvarshistoriskt museum på Gotland.


Föreningen, har sitt säte i Visby .§ 2 Medlemskap.


Medlemskap kan erhållas av den som

tjänstgör eller har tjänstgjort vid Försvarsmakten med anknytning till Gotlands regemente,

tjänstgjort som värnpliktig vid Gotlands regemente.

Medlemskap kan efter styrelsens beslut även beviljas annan person.

Medlemskap vinnes genom anmälan till föreningen mot erläggande av stadgad avgift.


Medlem kan, efter beslut av föreningen, uteslutas ur föreningen.

Hedersmedlem kan utses av förening.§ 3 Avgifter.


Medlem erlägger till föreningen   en medlemsavgift som bestäms av densamma. Avgiften bestäms på årsmöte och innefattar bl a prenumerationsavgift på förbands- och kamratföreningstidskriften.

Hedersmedlem erlägger ingen avgift.


§ 4 Föreningens styrelse.


Föreningens angelägenheter handhas av en styrelse bestående av


-ordförande

-vice ordförande

-sekreterare

-kassör (skattmästare)

-klubbmästare

-tre ledamöter§ 5 Revision.


Föreningens arbets- och räkenskapsår sammanfaller med kalenderår. Föreningens räkenskaper granskas årligen av två revisorer utsedda av föreningen. Räkenskaperna skall lämnas till revisorerna senast den 1 februari.

Revisorernas berättelse skall senast den 15 februari inlämnas till föreningens styrelse. § 6 Årsmöte.


Föreningen sammanträder till årsmöte före mars månads utgång. Kallelse med preliminär föredragningslista utfärdas av styrelsen minst en månad före sammanträdet.

Vid årsmötet skall bl a följande ärenden förekomma.


1)Val av två personer att jämte ordföranden justera protokollet.

2)Verksamhetsberättelse.

3)Revisionsberättelse.

4)Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen.

5)Beslut angående medlemsavgift.

6)Ärenden hänskjutna till styrelsen.

7)Ärenden som i övrigt kan framläggas för diskussion eller hänskjutas till styrelsen.

8)Val av styrelseledamöter enligt § 4.

9)Val av valberedning.§ 7 Extra föreningssammanträde.


För avgörande av brådskande och viktig angelägenhet kan ordföranden kalla till extra föreningssammanträde efter framställning av styrelse. Sådan kallelse utsändes minst en månad före sammanträdet. Vid sammanträdet får endast ärenden upptas till avgörande vilka meddelats till kallelsen bifogad föredragningslista.§ 8 Röstning.


Varje medlem äger yttranderätt och rösträtt vid föreningens sammanträden. Beslut fattas med enkel majoritet då icke annat föreskrives i § 10 och § 12. Omröstning skall ske öppet, såvida icke sluten omröstning begärs och godkännes.

Vid lika röstetal skall i fråga om val avgörande ske genom lottning men i övriga frågor skall mötesordförandens utslag gälla.§ 9 Stadgar.


Beslut om ändring av dessa stadgar kan endast fattas vid årsmöte och skall för att äga giltighet biträdas av minst ¾ av i sammanträdet deltagande medlemmar.§ 10 Utmärkelser.


Veterannålen utdelas efter 40 års medlemskap eller då 40 år förflutit sedan första kontakten med regementet.

Veterannålen utdelas vid årsmöte eller enligt styrelsens beslut.

(Ny lydelse från årsmötet 2009-03-06)


Föreningens standar tilldelas som hedersbetygelse medlem, person eller organisation vilken utfört särskilda insatser för föreningen. Styrelsebeslut erfordras i varje ärende.


Standaret skall kunna köpas av medlem.§ 11 Föreningens upplösning.


Föreningen kan icke upplösas med mindre än att beslut därom fattas vid två på varandra följande årsmöten med minst fyra månaders mellanrum. Beslutet skall vid båda årsmötena biträdas av minst 4/5 av de vid dessa årsmöten närvarande medlemmarna.


Då förslag om föreningens upplösande väckts har styrelsen att vid första årsmötet, då frågan upptas till behandling, framlägga förslag till disponerande av föreningens tillgångar efter dess upplösning.


Tillbaka                  

Webmaster;  Crister Persson. (E-post: persson.gotland@telia.com)      

Gotlands regementes kamratförening

c/o Crister Persson     Styrmansgatan 5                     
621 51 VISBY