Vill Du bli medlem i vår kamratförening?

Tillhör Du kategorin;  " tjänstgör eller har tjänstgjort vid Försvarsmakten med anknytning till Gotlands regemente eller

tjänstgjort som värnpliktig vid Gotlands regemente"?

Betala in årsavgiften 100:- på poistgiro 16 30 01 - 1. Meddela namn, födelsedata,   adress och  e-postadress vid inbetalningen. 

Tillhör Du inte ovanstående kategori men vill bli medlem ändå;

Kontakta någon av styrelsemedlemmarna. Kontaktuppgifter finns under "Om GRKF/Styrelse.