Historik över officerskassans chefsporträtt. Jfr tabell på sid 2

 

Förslag om porträttfond

Förslag om en porträttfond framlades på officerskårens sammanträde 22/7 1893 av kapten Hjalmar Åkerhielm men blev senare avslaget. Frågan togs upp på nytt av officerskassans styrelse 9/7 1906, sedan den nya officersmässen tagits i bruk. Beslut om att undersöka möjligheterna att anskaffa porträtt av f d militärbefälhavare (som ju tillika var regementschefer, motsv, fram till 1937) togs 2/12 1906.

De första målningarna

Redan 8/5 och 1/10 1907 fick konstnärinnan Gerda Ljungstedt (f Molin) uppdraget att måla v Vegesack resp Gyllenram. Då fanns redan H v Hohenhausens porträtt. Av tillkomstbesluten kan man utläsa, att officerskassan låtit avmåla cheferna i ”baklänges” ordning - i den mån den kunnat få tillgång till förlagor. Dessa var som regel fotografier, före af Dalström. Av honom fick officerskassan låna en originalmålning från dennes släktingar. Under hans tid fanns knappast fotografier.

Tidpunkt för avtäckningarna

Fram till mitten av 1940-talet avtäcktes målningarna i efterhand. Troligen blev Berggrens porträtt avtäckt i samband med dennes avgång 1945. Andra har kunnat vara närvarande efter sin avgång.

Detaljiakttagelser

Originalmedaljongen av Rudolf Cederström anges i protokollet såsom hemmahörande på Rosersbergs slott – icke som vi trott på sjöofficersmässen i Karlskrona. Han blev ju generalamiral. På Gotland var han viceamiral. Originalet tycks vara i gips och finns som kopia i detta material på länsstyrelsen. Lennart Reuterskiölds porträtt hängde på Södermanlands regementes mäss och fanns tidigare i en amatörmässig kopia undanstoppat i mässofficerens rum. Även på Gotland var han överste. Jacob Cederström är avmålad som president i Kammarkollegium, där porträttet bör ha hängt. På Gotland var han generalmajor. Gillis Bildt är fotograferad med Serafimerorden, som han fick 1873, men inte med de tyska ordnar han fick med början 1878. Han var vid fototillfället förmodligen generallöjtnant. På Gotland var han generalmajor. v Vegesack är fotograferad som generalmajor med den amerikanska Medal of Honour, som han inte fick förrän 1893, då han varit pensionerad sedan 1888. På Gotland var han överste. Björlin är fotograferad som ganska nytillträdd överste och bär alltså ännu inte Svärdsordens kommendörskraschan. Varför officerskassan valde ett så gammalt foto av denne för Gotland så nyttige generalmajor (den förste efter Gyllenram) är svårförklarligt. Silverstolpe skulle enligt Nils W Söderberg ha retat officerskassan genom att blanda sig i dess angelägenheter. Därför ville den inte bekosta hans porträtt. Det fanns ett sådant på Norra skånska (infanteri)regementets mäss. Där var han överste, på Gotland generalmajor. Bergström är fotograferad som generallöjtnant och infanteriinspektör. På Gotland var han generalmajor. Thörnell är målad av den kände Ivar Kamke, som bl a målat Mussolini och vars konst (t ex från Visby) ännu prissätts på Internet. Att porträttet hängt på hedersplats beror alltså inte enbart på att Thörnell blev vår förste ÖB. Törngren är målad som generalmajor men var överste under den tid han vara både chef för I 18 och MB. Hasselgren var regementschef endast ett år. Därför ansåg sig officerskassan endast böra bekosta ett färgfotografi. Det hade dessutom börjat bli svårt att finna porträttmålare vid denna tid. Det första fotot var mindre än oljemålningarna. Detta rättades till i samband med att Hasselgren som avgående pansarinspektör besökte P 18 1985. Han fick då det ursprungliga som gåva.

   Färgfotona visade sig strängt tagit bli bättre än oljemålningarna och blev därefter regel. De är ju likvärdiga med de äldre oljemålningarna, som är kopior av svart-vita fotografier.

 

 

Chefsporträttens tillkomstår, konstnärer m m.

Kostnad anges, där så är känt

 

Chef

Inköpt

Målare/fotograf (motsv)

Plats

Ant

Cederström, Rudolf

1948

H Bergmans konstgju-teri (bronsmedaljong)

Suderbys

Kopia av E G Göthes original på Rosersbergs slott. 652 kr

Reuterskiöld, Lennart

-

-

-

Dålig kopia av P 10-original, fanns förut på mässoff rum

Aschling, Carl Fredric

-

-

-

Kopia av enkel kolritning, fanns på MKG-staben

Cederström, Jacob

1912 ?

Gerda Ljungstedt

?

Kopia av original, troligen i Kammarkollegium

von Hohenhausen, Michael Silvius

-

-

-

Kopia av enkel kolteckning från kadettåren, fanns på MKG-staben

af Dalström, Gustaf Jacob

1911 ?

Gerda Ljungstedt

?

Kopia av släktoriginal

Bildt, Gillis

1910

Gerda Ljungstedt

Försvars-högskolan

Kopia av foto från ca 1875

Gyllenram, Henric

1907

Gerda Ljungstedt

?

Kopia av foto. 200 kr

von Vegesack, Ernst

1907

Gerda Ljungstedt

Frimurar-logen i Visby

Kopia av foto från ca 1894. 200 kr

von Hohenhausen, Herman

1907 ?

L Westfält

?

Kopia av foto från ca 1886

Björlin, Gustaf

1910 ?

Eggert

?

Kopia av foto från ca 1896

Silverstolpe, Oscar

-

-

-

Ej anskaffat. Ett fanns vid P 6.

Bergström, Erik

1922 ?

?

?

Kopia från foto.

Carleson, Axel

1922 ?

John Ahlberg

?

Möjligen original

Schmidt, Tell

1928

K B A Kronstrand

?

Möjligen original

Thörnell, Olof

1932

Ivar Kamke

Suderbys

Original. Hängt på hedersplats.

Törngren, Gösta

1945

Bror Börjeson

?

Original. 1050 kr

Linde, Axel

1942

Nils Asplund

Suderbys

Original. 1050 kr

Janse, Pehr

1942

Gus Åslund

Suderbys

Original. 1050 kr

Berggren, Gunnar

1945

Bror Börjeson

Suderbys

Original. 1050 kr

Levin, Herman

1951

Ragnar Segerborg

Suderbys

Original. 1000 kr

Haquinius, Folke

1957

Per Björlin

Suderbys

Original. 1714 kr

von Horn, Jan

1964

Per Björlin

Suderbys

Original

Hjukström, Gerhard

1971

Öllegård-Arbin

Suderbys

Original

Stenqvist, Nils

1976

Per Björlin

Suderbys

Original

Hasselgren, Curt

1977

Hans Hemlin

Suderbys

Färgfoto

Stjernswärd, Hodder

1980

Hans Hemlin

Suderbys

Färgfoto

Wahlgren. Lars-Eric

1983

Hans Hemlin

Suderbys

Färgfoto

Hammarhjelm, Bengt

1983

Hans Hemlin

Suderbys

Färgfoto

Barke, Stig

1988

Hans Hemlin

Suderbys

Färgfoto

Sifvertsson, Anders

1992

Hans Hemlin

Suderbys

Färgfoto

Neretnieks, Karlis

1994

Hans Hemlin

Suderbys

Färgfoto

Broman, Olle

1999

Hans Hemlin

Suderbys

Färgfoto

Molin, Peter

2003

Hans Hemlin

Suderbys

Färgfoto

Karlson, Gunnar

2005

Hans Hemlin

Suderbys

Färgfoto